ThinkSystem SR860 V2 Front View

Lenovo SR850 V2 Front

ThinkSystem SR860 V2 Front View

ThinkSystem SR860 V2 Rear Internal
Lenovo SR860 V2 Key Specs