Home Tyan Thunder SX GT90-B7113 1U 12x HDD 4x NVMe SSD Server Tyan Thunder SX GT90 B7113 Custom SAS3416 Rear IO

Tyan Thunder SX GT90 B7113 Custom SAS3416 Rear IO

Tyan B7113 Block Diagram

Tyan Thunder SX GT90 B7113 Custom SAS3416 Rear IO

Tyan Thunder SX GT90 B7113 Custom SAS3416 Card
Tyan Thunder SX GT90 B7113 Custom With Broadcom 25GbE OCP 2.0 NIC Installed