Home Dynatron J10 2U AMD EPYC Genoa Heatsink and Fan Unit 13th Gen Intel Core 4th Gen Xeon Scalable AMD EPYC Milan Dynatron J10 Socket SP5 2U Cooler 1

13th Gen Intel Core 4th Gen Xeon Scalable AMD EPYC Milan Dynatron J10 Socket SP5 2U Cooler 1

13th Gen Intel Core 4th Gen Xeon Scalable AMD EPYC Milan Dynatron J10 Socket SP5 2U Cooler 1

13th Gen Intel Core 4th Gen Xeon Scalable AMD EPYC Milan Dynatron J10 Socket SP5 2U Cooler 1

Dynatron J10 Socket SP5 2U Cooler For AMD EPYC Genoa 300W 1