HDTach LSI 9420-8i RAID 0

HDTach LSI 9420-8i RAID 0
HDTach Intel P55 RAID 0