Micron EDSFF Outlook

Kioxia XD6 E1.S 25mm 1

Micron EDSFF Outlook

Kioxia XD6 E1.S 15mm 3
SNIA E1.S Form Factors