AMD EPYC Zen 4c

AMD EPYC 8004 Die Cover

AMD EPYC Zen 4c

AMD EPYC 9004 V 8004