Home Tyan Thunder SX GT90-B7113 1U 12x HDD 4x NVMe SSD Server Tyan Thunder SX GT90 B7113 Storage Performance

Tyan Thunder SX GT90 B7113 Storage Performance

Tyan B7113 Block Diagram

Tyan Thunder SX GT90 B7113 Storage Performance

Tyan Thunder SX GT90 B7113 SPECrate2017_int_base Results
Tyan Thunder SX GT90 B7113 3.5in Drive View