Home Tyan Thunder SX GT90-B7113 1U 12x HDD 4x NVMe SSD Server Tyan Thunder SX GT90 B7113 C Ray 8K Benchmarks

Tyan Thunder SX GT90 B7113 C Ray 8K Benchmarks

Tyan B7113 Block Diagram

Tyan Thunder SX GT90 B7113 C Ray 8K Benchmarks

Tyan Thunder SX GT90 B7113 Chess Benchmarks
Tyan Thunder SX GT90 B7113 Linux Kernel Compile Benchmark