Intel Xeon W 3275 NAMD Benchmark

Intel Xeon W 3275 Lscpu Output

Intel Xeon W 3275 NAMD Benchmark

Intel Xeon W 3275 Linux Kernel Compile Benchmark
Intel Xeon W 3275 OpenSSL Sign Benchmark